Algemene gebruiksvoorwaarden voor de nexmart-portal.

(Versie: 6 augustus 2015)

Definities:

nexmart: nexMart GmbH & Co KG.

nexmart-portal: een door nexmart geëxploiteerd business-to-business-platform voor de handel in de branches Gereedschappen, Beslag, IJzerwaren, Hout, Tuingereedschap en Technische artikelen en verwante branches en bouwgerelateerde producten.

Leverancier: vervaardigt producten waarvoor via de nexmart-portal een order kan worden geplaatst. Naar de Leverancier wordt ook verwezen met 'Fabrikant' en/of 'Aanbieder'.

Dealer: plaatst als vakhandelaar of groothandelaar orders voor producten bij een Leverancier. Naar de Dealer wordt ook verwezen met 'Inkoper' en/of 'Geïntegreerde klant'.

Primaire gebruiker: zowel Dealers die via de nexmart-portal orders plaatsen voor de door Leveranciers aangeboden producten als Leveranciers die via de nexmart-portal orders plaatsen voor de door andere Leveranciers aangeboden producten.

Secundaire gebruiker: natuurlijke personen zoals medewerkers van dealers of leveranciers.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht in de bij het afsluiten van de overeenkomst geldige versie voor het gebruik van de nexmart-portal door de Primaire gebruiker en de Secundaire gebruiker.

Afwijkende, strijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de Primaire gebruiker maken, zelfs wanneer nexmart van het bestaan op de hoogte is, geen onderdeel uit van de overeenkomst, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt gegeven.

 

§ 1

Dienstenaanbod en beschikbaarheid

(1) De nexmart-portal is een elektronisch informatiesysteem en een systeem voor het plaatsen van orders waarmee de Primaire gebruikers geplaatste orders voor producten van in de nexmart-portal beschikbare Leveranciers in de branches Gereedschappen, Beslag, IJzerwaren, Hout, Tuingereedschap en Technische artikelen en verwante branches en bouwgerelateerde producten elektronisch kunnen uitwisselen met de Leveranciers. nexmart stelt hiervoor de door de Leveranciers beschikbaar gestelde productcatalogi met gedetailleerde informatie, prijzen en levertijden ('Productinformatie') alsmede de benodigde functionaliteiten voor het plaatsen van orders ('Diensten'), indien nodig inclusief extra terugmeldingen, in de nexmart-portal ter beschikking.
(2) Wanneer de Primaire gebruiker via de nexmart-portal bij de Leveranciers orders plaatst voor producten, doet de Primaire gebruiker de betreffende Leverancier een koopvoorstel. Door middel van de bevestiging van de order of levering van de producten waarvoor een order is geplaatst, komt tussen de Primaire gebruiker en de Leverancier een Koopovereenkomst tot stand. nexmart stelt met de nexmart-portal slechts een elektronisch platform ter beschikking waarmee de Primaire gebruiker de order naar de betreffende Leveranciers kan verzenden. nexmart verstrekt de Primaire gebruiker geen bemiddelingsdiensten ten aanzien van Leveranciers, en nexmart is niet als vertegenwoordiger van een partij en/of als partij bij een contractuele relatie tussen een Primaire gebruiker en een Leverancier betrokken. Alle contractuele betrekkingen tussen een Leverancier en een Primaire gebruiker worden zonder betrokkenheid van nexmart aangegaan, gesloten en voldaan. nexmart wordt om deze reden met betrekking tot de order onder geen beding contractueel partner van de Primaire gebruiker.
(3) Alle in de nexmart-portal beschikbaar gestelde Productinformatie, met name prijzen, kortingen of andere voorwaarden, worden door de Leverancier vastgelegd en in de nexmart-portal beschikbaar gesteld. nexmart is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en/of juistheid van de door Leveranciers beschikbaar gestelde Productinformatie. Nadere bijzonderheden worden uiteengezet in § 9.
(4) Om de nexmart-portal te kunnen gebruiken, moet de Primaire gebruiker zich registreren en de betreffende productcatalogus moet door de gewenste Leverancier worden geactiveerd. De bijzonderheden van de registratie en activering zijn vastgelegd in § 2.
(5) Onder het gebruik van de portal wordt ook het handmatig genereren van een order in de interface van het portalsysteem via een internetbrowser of mobiele client verstaan, alsook het volautomatisch verzenden van een orderoverzicht vanuit bijvoorbeeld een voorraadbeheersysteem ('silent commerce').
(6) Registratie voor en gebruik van de nexmart-portal zijn voor de Primaire gebruiker gratis. nexmart behoudt zich echter het recht voor de in de nexmart-portal beschikbaar gestelde diensten uit te breiden en/of te beperken en afzonderlijke diensten alleen tegen vergoeding aan te bieden. nexmart stelt de Primaire gebruiker tijdig op de hoogte van de invoering van betaalde diensten.
(7) nexmart streeft ernaar de nexmart-portal zoveel mogelijk zonder onderbreking ter beschikking te stellen. De Primaire gebruiker kan echter geen aanspraak op ononderbroken gebruik doen gelden. Er worden geen garanties gegeven dat de toegang tot of het gebruik van de nexmart-portal niet onderbroken of beperkt kan worden door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkeling of anderszins door storingen, zoals stroomstoringen, hardware- en softwareproblemen, technische problemen in datalijnen en overige storingen die buiten de invloedssfeer van nexmart liggen en al dan niet ook gegevensverlies kunnen veroorzaken.

 

§ 2

Registratie en activering

(1) Om zich voor het gebruik van de nexmart-portal te registreren, moet de Primaire gebruiker een Leverancier die een order plaatst of een Dealer zijn in de branches Gereedschappen, Beslag, IJzerwaren, Hout, Tuingereedschap en Technische artikelen en verwante branches en bouwgerelateerde producten. Het is Primaire gebruikers niet toegestaan zich meerdere malen te registreren.
(2) Tijdens de registratie wordt de Primaire gebruiker allereerst gevraagd de bedrijfsgegevens in te voeren. Naast de bedrijfsgegevens moet de Primaire gebruiker een eerste gebruiker aanwijzen. Hiervoor moet de Primaire gebruiker de voor- en achternaam en het telefoonnummer en e-mailadres van een verantwoordelijke contactpersoon vermelden. De Primaire gebruiker kan bovendien andere gegevens verstrekken.
(3) De Primaire gebruiker kan andere gebruikers aanwijzen.
(4) In het kader van registratie moet de Primaire gebruiker aangeven voor welke Leveranciers de Primaire gebruiker in de nexmart-portal wil worden geactiveerd.
(5) Door middel van de verzending van registratiegegevens doet de Primaire gebruiker bij nexmart het voorstel op basis van deze gebruiksvoorwaarden een gebruiksovereenkomst sluiten. nexmart beslist naar eigen goeddunken over het accepteren van het voorstel. Wanneer de registratie niet binnen een redelijke termijn per e-mail van nexmart via het vermelde e-mail adres wordt bevestigd, is de Primaire gebruiker niet meer aan het voorstel gebonden.
(6) De activering voor de afzonderlijke leverancierscatalogi wordt voor de portal uitgevoerd door de betreffende Leverancier. In het kader van de activering controleert de Leverancier of er al een leveringsrelatie bestaat tussen de Primaire gebruiker en de betreffende Leverancier. Wanneer dit het geval is, beslist de Leverancier over de activering voor de Primaire gebruikers. Wanneer er nog geen zakenrelatie bestaat tussen de Primaire gebruiker en de Leverancier voor de catalogus waarvoor de Primaire gebruiker activering heeft aangevraagd, beslist de Leverancier ook over de activering.
(7) Door middel van de e-mailbevestiging en activering voor minstens een van de gevraagde Leveranciers komt een contractuele gebruiksrelatie tot stand, waarbij de Primaire gebruiker van nexmart een klantnummer en toegangsgegevens ontvangt. De Primaire gebruiker ontvangt middels het toezenden van toegangsgegevens in het kader van deze gebruiksvoorwaarden het recht om de nexmart-portal te gebruiken.

 

§ 3

Verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens

(1) De Primaire gebruiker moet zijn toegangsgegevens met inbegrip van het wachtwoord geheim houden en mag deze onder geen beding aan onbevoegde derden ter beschikking stellen.
(2) Het is de verantwoordelijkheid van de Primaire gebruiker om ervoor te zorgen dat de toegang tot de nexmart-portal en het gebruik daarvan uitsluitend door de Primaire gebruiker of personen die door de Primaire gebruiker zijn gemachtigd (Secundaire gebruikers) plaatsvindt. De Primaire gebruiker informeert nexmart onmiddellijk wanneer er aanleiding bestaat voor het vermoeden dat onbevoegde derden kennis hebben gekregen of kunnen krijgen van de toegangsgegevens van de Primaire gebruiker. De Primaire gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik in de nexmart-portal onder de toegangsgegevens van de Primaire gebruiker.

 

§ 4

Geblokkeerde toegang

(1) De toegang van de Primaire gebruiker tot de nexmart-portal kan naar goeddunken van nexmart geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent worden geblokkeerd indien er concrete aanwijzingen bestaan dat de Primaire gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en/of de geldende wetgeving niet heeft nageleefd of wanneer een ander gewettigd belang van nexmart aan de blokkering ten grondslag ligt. Bij het besluit over een blokkering wordt rekening gehouden met de gewettigde belangen van de Primaire gebruiker. In geval van herhaaldelijke niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden, behoudt nexmart zich het recht voor de toegang tot de nexmart-portal permanent te blokkeren.
(2) In geval van een tijdelijke of permanente blokkering wordt de toegang geblokkeerd en wordt de Primaire gebruiker hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
(3) Wanneer de blokkeringsperiode is verlopen of de redenen voor blokkering definitief zijn opgeheven, wordt de toegang weer geactiveerd en wordt de Primaire gebruiker hierover per e-mail op de hoogte gesteld. Een permanent geblokkeerde toegang kan niet worden opgeheven en de permanent geblokkeerde Primaire gebruiker is definitief uitgesloten van gebruik van de nexmart-portal. Een nieuwe aanmelding is echter mogelijk.
(4) In geval van betalingsachterstanden van de Primaire gebruiker ten opzichte van een of meerdere Leveranciers, de beëindiging van de leveringsrelatie of andere niet door nexmart te verantwoorden redenen, kan de Leverancier nexmart instrueren de activering voor diens productcatalogus tijdelijk of permanent te blokkeren of dit zelf doen. De Primaire gebruiker wordt door de Leverancier of nexmart van de blokkering en de reden hiervan op de hoogte gesteld. Een nieuwe activering kan alleen in overeenstemming met de Leverancier plaatsvinden. De blokkering van de toegang tot de afzonderlijke Leverancier heeft verder geen invloed op de gebruiksrelatie tussen nexmart en de Primaire gebruiker. In geval een permanente blokkering voor de enige en/of laatste productcatalogus heeft nexmart het recht de gebruiksrelatie conform § 5 te beëindigen.

 

§ 5

Beëindiging van het gebruik

(1) De Primaire gebruiker kan de eigen toegang tot nexmart-portal op elk gewenst moment schriftelijk of per e-mail opzeggen. Het recht van buitengewone beëindiging blijft onverminderd van kracht.
(2) De gebruiksrelatie wordt stopgezet wanneer de beëindiging van kracht wordt, waarna de Primaire gebruiker de toegang tot de nexmart-portal niet langer kan gebruiken. De toegang tot de nexmart-portal en de geactiveerde catalogi van Leveranciers wordt vanaf het moment van beëindiging geblokkeerd.
(3) nexmart heeft het recht na 30 kalenderdagen nadat de beëindiging van kracht is geworden en na afloop van de vereiste wettelijk voorgeschreven bewaartermijn alle in het kader van de gebruiksrelatie ontstane gegevens blijvend te wissen. Voor persoonsgegevens gelden de regels voor privacy met voorrang, zodat hiervoor een kortere termijn voor wissen kan worden gehandhaafd.

 

§ 6

Toepasselijkheid van het toegestane gebruik

(1) In het kader van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden wordt het gebruiksrecht van de Primaire gebruiker beperkt tot de toegang tot de nexmart-portal en het gebruik van de in de nexmart-portal beschikbare diensten en content.
(2) Het is de verantwoordelijkheid van de Primaire gebruiker te voldoen aan de voor het gebruik overeenkomstig de overeenkomst noodzakelijke technische voorwaarden (met name hardware, webbrowser, internettoegang of koppeling van de nexmart-portal met het voorraadbeheersysteem van de Primaire gebruiker).
(3) Er wordt op gewezen dat gebruiksactiviteiten kunnen worden gecontroleerd voor zover dat is toegestaan door de Duits Telecommunicatiewet, de Telemediawet en de Wet bescherming persoonsgegevens of voor zover nexmart hiertoe mogelijk wettelijk verplicht is. Dit kan ook omvatten de vastgelegde informatie over IP-verbindingen en de analyse op grond van een concrete verdenking van een inbreuk op de geldende gebruiksvoorwaarden en/of een concrete verdenking van een andere onwettige handeling of ander misdrijf.

 

§ 7

Ongeoorloofde activiteiten

(1) Het gebruik van de nexmart-portal is uitsluitend bestemd voor de Primaire gebruiker in de rol van Dealer of Leverancier die een order plaatst voor de bovengenoemde producten en artikelen uit de nexmart-portal. Ander commercieel of particulier gebruik is niet toegestaan. Onder ongeoorloofd gebruik valt met name:
a) elke externe elektronische of andere verzameling van catalogus- en/of productgegevens betreffende het beoogde gebruik en
b) het tegen betaling exploiteren van de diensten die beschikbaar zijn in de nexmart-portal, met inbegrip van de daarbij aangeboden content (bijvoorbeeld catalogus- en/of productgegevens).
(2) Alle activiteiten op of gerelateerd aan de nexmart-portal die in strijd zijn met de wet of de rechten van derden schenden, zijn de Primaire gebruiker verboden. Bovendien zijn de Primaire gebruiker ongeacht een eventuele overtreding van de wet door het gebruik van de nexmart-portal ook de volgende activiteiten verboden:
a) het verspreiden van virussen, Trojaanse paarden en andere schadelijke bestanden;
b) het verzenden van junk- of spamberichten; en
c) elke handeling die erop is gericht de soepele werking van de nexmart-portal te beïnvloeden, in het bijzonder de overmatige belasting van het IT-systemen van nexmart.

 

§ 8

Privacy

(1) De verantwoordelijke omgang met de persoonsgegevens van de Primaire gebruikers maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van nexmart. De bij de aanmelding en tijdens het gebruik van de nexmart-portal verstrekte persoonsgegevens worden door nexmart alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt voor zover dat voor de dienstverlening in overeenstemming met de overeenkomst noodzakelijk is en conform wettelijke voorschriften is toegestaan. nexmart behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de bepalingen van de geldende privacywetgeving en deelt de gegevens niet met derden.
(2) Bovendien worden persoonsgegevens van de Primaire gebruiker alleen gebruikt voor zover de Primaire gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. De Primaire gebruiker kan een verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken.
(3) Verdere bijzonderheden voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens vloeien voort uit de bepalingen inzake gegevensbescherming die beschikbaar zijn op
https://www.nexmart.com/nl/web/nexmart/privacyverklaring?country=NLD


§ 9

Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid

(1) De verantwoordelijkheid van nexmart is beperkt tot de ontvangst en overdracht van orders van de Primaire gebruikers. Voor de inhoud van de in de nexmart-portal opgeslagen productinformatie en catalogusgegevens zijn de betreffende Leveranciers verantwoordelijk. nexmart voert met betrekking tot de productinformatie geen controle uit op volledigheid, juistheid en wettigheid, accepteert om die reden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de volledigheid, juistheid, wettelijkheid en actualiteit van de productinformatie, en geeft geen enkele garantie dienaangaande. Dit geldt ook met betrekking tot de kwaliteit van de producten en de geschiktheid hiervan voor een specifiek doel.
(2) nexmart is in het kader van deze overeenkomst aansprakelijk onder voorbehoud van de volgende bepalingen:
a) Voor schade als gevolg van opzettelijke schuld of grove nalatigheid is nexmart onbeperkt aansprakelijk.
b) Voor schade door niet-naleving van enige schriftelijk verstrekte garantie met betrekking tot de vermogensbelangen van de Primaire gebruiker die vanuit het doel van de garantie zijn gedekt en waarvan nexmart bij het verstrekken ervan op de hoogte was.
c) Voor de productaansprakelijkheid overeenkomstig de wetgeving aangaande productaansprakelijkheid.
d) In geval van niet-wezenlijke contractuele verplichtingen is nexmart niet aansprakelijk voor schade als gevolg van nalatigheid. Verder is de aansprakelijkheid van nexmart voor schade als gevolg van nalatigheid beperkt tot de schade, met het ontstaan waarvan in het kader van deze overeenkomst normaal gesproken rekening wordt gehouden (de bij een dergelijke overeenkomst gebruikelijke voorzienbare schade).
e) De partijen komen overeen dat de bij een dergelijke overeenkomst gebruikelijke voorzienbare schade voortvloeiend uit tekortkomingen in het kader van deze overeenkomst maximaal 1000,00 euro bedraagt.
f) Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van bedrog, in geval van lichamelijk of persoonlijk letsel, voor de niet-naleving van garanties en voor claims op basis van de productaansprakelijkheid. Wettelijk vastgestelde aansprakelijkheidsbeperkingen (bijvoorbeeld overeenkomstig § 44a TKG) die in het voordeel van nexmart van voornoemde aansprakelijkheidsregelingen afwijken, blijven onverminderd van kracht.
g) Er bestaat voor nexmart geen verdere aansprakelijkheid. Voor ingehuurde diensten van nexmart wordt in het bijzonder de objectieve aansprakelijkheid uitgesloten voor tekortkomingen die voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst bestonden.
(3) Voor zover de aansprakelijkheid van nexmart door deze bepalingen wordt beperkt, geldt deze beperking ook voor de aansprakelijkheid van de partijen die nexmart bij de uitvoering assisteren en met name voor medewerkers.

 

§ 10

Wijziging van deze algemene voorwaarden

(1) nexmart behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en de werkzaamheid binnen de bestaande overeenkomst op elk moment te wijzigen. De Primaire gebruiker wordt minimaal 30 kalenderdagen voordat de geplande wijziging van kracht wordt door nexmart op de hoogte gesteld van deze wijziging. Indien de Primaire gebruiker binnen 30 dagen geen bezwaar aantekent tegen de mededeling en de nexmart-portal ook na afloop van de bezwaartermijn blijft gebruiken, wordt de verandering vanaf de afloop van de termijn beschouwd als effectief overeengekomen.
(2) Wanneer bezwaar wordt aangetekend, blijft de gebruiksrelatie onder de bestaande voorwaarden in stand. nexmart behoudt zich het recht voor om de gebruiksrelatie in geval van aangetekend bezwaar conform § 5 te beëindigen. In de kennisgeving aangaande de wijzigingen wordt de Primaire gebruiker gewezen op het recht op het aantekenen van bezwaar en de mogelijke gevolgen daarvan.

 

§ 11

Slotbepalingen

(1) Uitgebreide informatie over nexmart in de rol van exploitant van de nexmart-portal vindt u hier: https://www.nexmart.com/nl/colofon?country=NLD
(2) Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen zijn in een dergelijk geval verplicht medewerking te verlenen aan het opstellen van bepalingen waardoor de ongeldige bepaling zo efficiënt mogelijk na opstelling rechtsgeldig wordt gemaakt. Voornoemde geldt dienovereenkomstig voor het dichten van eventuele mazen in de overeenkomst.
(3) Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het kooprecht van de VN.
(4) De rechtbank in de vestigingsplaats van nexmart is als enige rechtsbevoegd. nexmart is echter ook gerechtigd een rechtsprocedure aan te spannen in vestigingsplaats van de Primaire gebruiker.

 

 

Privacyverklaring

 

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. Daarom vindt de verwerking van persoonsgegevens bij nexMart plaats conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en andere wettelijke voorschriften. Tot het moment dat de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt, dienen verwijzingen naar de AVG te worden opgevat als verwijzingen naar de Duitse versie van de Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG). Met de hieronder vermelde opmerkingen in onze privacyverklaring willen we u uitgebreid informeren over de omgang met uw persoonsgegevens en uw rechten in verband hiermee.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens als uw naam, post- of e-mailadres worden door ons uitsluitend vastgelegd in het kader van het verlenen van een dienst, bijvoorbeeld bij de registratie op onze website of een online sollicitatie of bij gebruik van het contactformulier bij Customer Service. De gegevens die u hiervoor vrijwillig aan ons verstrekt, gebruiken we uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u deze aan ons hebt toevertrouwd. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de in artikel 5 van de AVG vervatte beginselen.

Verwerking gebruiksgegevens bij toegang tot nexMart-pagina’s
Op de webservers van nexMart wordt bij bezoek aan en weergave van de beschikbare content op de website van nexMart voor statistische en systeemtechnische doeleinden elke toegang opgeslagen in een logbestand. De volgende informatie wordt vastgelegd:

Deze gegevens worden uit veiligheidsoverwegingen opgeslagen, bijvoorbeeld om aanvallen op de webservers van nexMart tegen te gaan. Uitsluitend wanneer er daadwerkelijk sprake is van een aanval op de systemen van nexMart wordt het opgeslagen IP-adres nader geanalyseerd (AVG, artikel 6, lid 1, punt f). Hierbij wordt geen natuurlijke persoon aan deze opgeslagen gegevens gekoppeld. De vastgelegde gegevens worden gedurende een periode van zes maanden opgeslagen. Vervolgens worden deze door het systeem verwijderd.

Registratie bij nexMart
Van de nexMart online Market kan uitsluitend na registratie op de nexMart-website gebruik worden gemaakt. Hiervoor dient nexMart te beschikken over relevante gegevens met betrekking tot uw bedrijf (naam, postadres [met inbegrip van land], e-mailadres), evenals de vermelding van een natuurlijke persoon als contactpersoon. De bij de registratie door nexMart verwerkte persoonsgegevens worden gebruikt bij de uitvoering van met uw afgesloten overeenkomsten (AVG, artikel 6, lid 1, punt b, alternatief 1). Deze gegevens worden elektronisch in een voor machines leesbare vorm opgeslagen.

Aanmelding voor de Newsletter
nexMart biedt u de mogelijkheid u voor de Newsletter aan te melden. Bij de aanmelding voor de nextMart Newsletter worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt (AVG, artikel 6, lid 1, punt a). nexMart verwerkt daarnaast geen andere gegevens. nexMart gebruikt hiervoor het door u bij de registratie opgegeven e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het door u opgegeven e-mailadres daadwerkelijk aan u toebehoort, maakt nexMart gebruik van de zogenaamd ‘Double Opt-In’-procedure. Hiertoe wordt door nexMart het volgende vastgelegd:

De door u verstrekte instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan voor de verzending van de Newsletter kunt u op elk gewenst moment weer intrekken. Hiervoor kunt u ofwel gebruikmaken van de in de Newsletter vervatte koppeling ‘Unsubscribe’ ofwel contact opnemen met behulp van de in de privacyverklaring opgenomen contactgegevens.

Gebruik contactformulier (Customer Service)
Voor vragen over bijvoorbeeld de producten van nexMart kunt u gebruikmaken van het contactformulier op de website van nexMart of een e-mail naar nexMart sturen. Als u van het contactformulier gebruikmaakt, verwerkt nexMart de door u verstrekte gegevens (vereiste velden op het contactformulier: voornaam, achternaam, e-mailadres, ondernemingsnaam, verzoek) voor de verwerking van uw vraag en eventuele terugkoppelingen (AVG, artikel 6, lid 1, punt b, alternatief 2). Persoonsgegevens worden verwerkt met als direct doel de aanvraag van de klant te verwerken en de economische belangen van nexMart te behartigen.

Online sollicitatie
nexMart biedt kandidaten de mogelijkheid online op de vermelde vacatures te solliciteren. Als u van het sollicitatieformulier gebruikmaakt, verwerkt nexMart de door u verstrekte gegevens (vereiste velden op het contactformulier: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, sollicitatiestukken) in overeenstemming met de betreffende Duitse wetgeving met betrekking tot sollicitatieprocedures in de huidige versie (§ 26 lid 1 BDSG-neu). Voor online sollicitaties stelt nexMart een afzonderlijke privacyverklaring ter beschikking.

Cookies
Op de website van nexMart wordt van zogenaamde ‘cookies’ gebruikgemaakt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Met behulp van deze cookies kunnen we onze presentatie gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger maken (AVG, artikel 6, lid 1, punt f). Voor zover het gebruik van cookies op de website van nexMart voor u ongewenst is, kunt u uw webbrowser bij de instellingen zo configureren dat er geen cookies worden opgeslagen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De met behulp van cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen naar een server van Google in de USA verzonden en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten die het akkoord van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, uw IP-adres door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website benut Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en internet verband houdende diensten aan de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw webbrowser verzonden IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens samengevoegd. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, maar we wijzen u erop dat in dit geval de functionaliteit van deze website voor u mogelijk enigszins kan worden ingeperkt. Daarnaast kunt u ook verhinderen dat door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden gegenereerd en verwerkt door via onderstaande koppeling een plugin voor uw browser te downloaden en te installeren.
Plugin downloaden

Graag wijzen we u erop dat Google Analytics en Google Remarketing op deze website zijn uitgebreid met de code ‘gat._anonymizeIP();’ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (ook wel ‘IP Masking genoemd’) te waarborgen.

Doorgifte persoonsgegevens (AVG, artikel 13, lid 1, punt e)
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden (waaronder dienstverleners en zakenpartners) doorgegeven als dit voor de uitvoering van een contract noodzakelijk is of u eerder hiermee hebt ingestemd. Voor de uitvoering van een contract kunnen bijvoorbeeld bestelgegevens worden doorgegeven aan leveranciers of opdrachtgegevens worden doorgegeven aan softwarehuizen die als onderaannemer software-onderdelen en licenties daarvoor verzorgen. Aan overheidsinstellingen en -instanties worden persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven in het kader van dwingende wettelijke voorschriften of wanneer de doorgifte in het geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur noodzakelijk voor gerechtelijke vervolging is. Persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel aan derden doorgegeven.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk(e) manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, maakt nexMart gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. In aansluiting op technologische ontwikkelingen worden deze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeterd.

Recht van bezwaar (AVG, artikel 21, lid 1)
Voor zover de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, hebt u op elk gewenst moment het recht met behulp van de hieronder vermelde contactgegevens hiertegen bezwaar aan te tekenen als er vanuit uw speciale situatie redenen naar voren komen die deze gegevensverwerking in de weg staan. We zullen deze verwerking dan stopzetten tenzij er onzerzijds dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan.

Rechten van betrokkenen (AVG, artikel 13, lid 2, punt b)
Als betrokkene heb u altijd recht op inzage in, rectificatie van en verwijdering van uw gegevens, op beperking van de verwerking van de gegevens en op overdraagbaarheid van gegevens.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene of meer informatie wenst over het gebruik van door u aan ons verstrekte persoonsgegevens, verzoeken we u op het volgende adres contact op te nemen met de namens nexMart optredende verantwoordelijke voor zaken betreffende de privacy:

nexMart GmbH & Co. KG
Betrieblicher Datenschutz
E-mail: dsb-nexMart@ensecur.de
Postadres: Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart, Duitsland

Verwijdering persoonsgegevens
Overeenkomstig de beginselen inzake de minimalisering van gegevens (AVG, artikel 5, lid 1, punt c) en de beperking van opslag (AVG, artikel 5, lid 1, punt e) slaat nexMart uitsluitend persoonsgegevens op die voor een van de beoogde doeleinden vereist zijn. Zodra het betreffend doeleinde is komen te vervallen, worden de bijbehorende persoonsgegevens conform de wettelijke voorschriften verwijderd.

Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Als betrokkene kunt bij klachten op elk gewenst moment contact met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit opnemen. Voor nextMart is de volgende toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 102932
70025 Stuttgart
Duitsland
Tel.: +49 (0) 711 615541-0
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Koppelingen naar andere websites
Onze website kan koppelingen naar de websites van andere aanbieders bevatten. Graag wijzen we u erop dat deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing is op de website van nexMart en niet op gekoppelde websites van andere aanbieders.

Auteursrecht
De op deze website gebruikte graphics, teksten foto’s en andere onderdelen zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van deze content is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van nexMart GmbH & Co. KG vereist.

Websitecontent
Waar nexMart GmbH & Co. KG door middel van hyperlinks naar externe websites van derden verwijst, houdt dit niet in dat nexMart GmbH & Co. KG deze websites, de ondernemingen die deze exploiteren of de erop gepresenteerde producten zou aanbevelen, noch dat de hier verstrekte informatie de mening van nexMart GmbH & Co. KG zou vertegenwoordigen of dat nexMart GmbH & Co. KG zich hiermee zou identificeren.
Indien u constateert dat rechten op onze website of op een van de gekoppelde websites worden geschonden, verzoeken we u dit aan ons kenbaar te maken, zodat we de desbetreffende content of koppeling kunnen verwijderen.

Actualiteit privacyverklaring
Doordat onze website altijd verder wordt ontwikkeld of nieuwe technologieën worden geïmplementeerd, kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring bij te werken. nexMart behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de privacyverklaring met werkingskracht voor de toekomst te wijzigen. We raden u aan de actuele privacyverklaring geregeld opnieuw door te nemen.

Vragen omtrent privacy?
Voor vragen met betrekking tot het onderwerp privacy en gegevensbescherming verzoeken we u op het volgende adres contact op te nemen met de namens nexMart optredende verantwoordelijke voor zaken betreffende de privacy.

ENSECUR GmbH
Rotebühlplatz 20A
70173 Stuttgart, Duitsland
E-mail: dsb-nexMart@ensecur.de

Versie: 26-3-2018