Contact

Wij staan voor u klaar.

Hebt u vragen voor ons Customer Support-team?Snel supportticket aanmakenContactBent u op zoek naar een eigen contactpersoon ter plaatse?Contactpersoon vinden

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. Daarom vindt de verwerking van persoonsgegevens bij nexMart plaats conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en andere wettelijke voorschriften. Tot het moment dat de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt, dienen verwijzingen naar de AVG te worden opgevat als verwijzingen naar de Duitse versie van de Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG). Met de hieronder vermelde opmerkingen in onze privacyverklaring willen we u uitgebreid informeren over de omgang met uw persoonsgegevens en uw rechten in verband hiermee.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens als uw naam, post- of e-mailadres worden door ons uitsluitend vastgelegd in het kader van het verlenen van een dienst, bijvoorbeeld bij de registratie op onze website of een online sollicitatie of bij gebruik van het contactformulier bij Customer Support. De gegevens die u hiervoor vrijwillig aan ons verstrekt, gebruiken we uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u deze aan ons hebt toevertrouwd. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de in artikel 5 van de AVG vervatte beginselen.

Verwerking gebruiksgegevens bij toegang tot nexMart-pagina’s
Op de webservers van nexMart wordt bij bezoek aan en weergave van de beschikbare content op de website van nexMart voor statistische en systeemtechnische doeleinden elke toegang opgeslagen in een logbestand. De volgende informatie wordt vastgelegd:

Deze gegevens worden uit veiligheidsoverwegingen opgeslagen, bijvoorbeeld om aanvallen op de webservers van nexMart tegen te gaan. Uitsluitend wanneer er daadwerkelijk sprake is van een aanval op de systemen van nexMart wordt het opgeslagen IP-adres nader geanalyseerd (AVG, artikel 6, lid 1, punt f). Hierbij wordt geen natuurlijke persoon aan deze opgeslagen gegevens gekoppeld. De vastgelegde gegevens worden gedurende een periode van zes maanden opgeslagen. Vervolgens worden deze door het systeem verwijderd.

Registratie bij nexMart
Van de nexMart online Market kan uitsluitend na registratie op de nexMart-website gebruik worden gemaakt. Hiervoor dient nexMart te beschikken over relevante gegevens met betrekking tot uw bedrijf (naam, postadres [met inbegrip van land], e-mailadres), evenals de vermelding van een natuurlijke persoon als contactpersoon. De bij de registratie door nexMart verwerkte persoonsgegevens worden gebruikt bij de uitvoering van met uw afgesloten overeenkomsten (AVG, artikel 6, lid 1, punt b, alternatief 1). Deze gegevens worden elektronisch in een voor machines leesbare vorm opgeslagen.

Aanmelding voor de Newsletter
nexMart biedt u de mogelijkheid u voor de Newsletter aan te melden. Bij de aanmelding voor de nextMart Newsletter worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt (AVG, artikel 6, lid 1, punt a). nexMart verwerkt daarnaast geen andere gegevens. nexMart gebruikt hiervoor het door u bij de registratie opgegeven e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het door u opgegeven e-mailadres daadwerkelijk aan u toebehoort, maakt nexMart gebruik van de zogenaamd ‘Double Opt-In’-procedure. Hiertoe wordt door nexMart het volgende vastgelegd:

De door u verstrekte instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan voor de verzending van de Newsletter kunt u op elk gewenst moment weer intrekken. Hiervoor kunt u ofwel gebruikmaken van de in de Newsletter vervatte koppeling ‘Unsubscribe’ ofwel contact opnemen met behulp van de in de privacyverklaring opgenomen contactgegevens.

Gebruik contactformulier (Customer Support)
Voor vragen over bijvoorbeeld de producten van nexMart kunt u gebruikmaken van het contactformulier op de website van nexMart of een e-mail naar nexMart sturen. Als u van het contactformulier gebruikmaakt, verwerkt nexMart de door u verstrekte gegevens (vereiste velden op het contactformulier: voornaam, achternaam, e-mailadres, ondernemingsnaam, verzoek) voor de verwerking van uw vraag en eventuele terugkoppelingen (AVG, artikel 6, lid 1, punt b, alternatief 2). Persoonsgegevens worden verwerkt met als direct doel de aanvraag van de klant te verwerken en de economische belangen van nexMart te behartigen.

Online sollicitatie
nexMart biedt kandidaten de mogelijkheid online op de vermelde vacatures te solliciteren. Als u van het sollicitatieformulier gebruikmaakt, verwerkt nexMart de door u verstrekte gegevens (vereiste velden op het contactformulier: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, sollicitatiestukken) in overeenstemming met de betreffende Duitse wetgeving met betrekking tot sollicitatieprocedures in de huidige versie (§ 26 lid 1 BDSG-neu). Voor online sollicitaties stelt nexMart een afzonderlijke privacyverklaring ter beschikking.

Cookies
Op de website van nexMart wordt van zogenaamde ‘cookies’ gebruikgemaakt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Met behulp van deze cookies kunnen we onze presentatie gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger maken (AVG, artikel 6, lid 1, punt f). Voor zover het gebruik van cookies op de website van nexMart voor u ongewenst is, kunt u uw webbrowser bij de instellingen zo configureren dat er geen cookies worden opgeslagen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De met behulp van cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen naar een server van Google in de USA verzonden en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten die het akkoord van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, uw IP-adres door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website benut Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en internet verband houdende diensten aan de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw webbrowser verzonden IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens samengevoegd. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, maar we wijzen u erop dat in dit geval de functionaliteit van deze website voor u mogelijk enigszins kan worden ingeperkt. Daarnaast kunt u ook verhinderen dat door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden gegenereerd en verwerkt door via onderstaande koppeling een plugin voor uw browser te downloaden en te installeren.
Plugin downloaden

Graag wijzen we u erop dat Google Analytics en Google Remarketing op deze website zijn uitgebreid met de code ‘gat._anonymizeIP();’ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (ook wel ‘IP Masking genoemd’) te waarborgen.

Doorgifte persoonsgegevens (AVG, artikel 13, lid 1, punt e)
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden (waaronder dienstverleners en zakenpartners) doorgegeven als dit voor de uitvoering van een contract noodzakelijk is of u eerder hiermee hebt ingestemd. Voor de uitvoering van een contract kunnen bijvoorbeeld bestelgegevens worden doorgegeven aan leveranciers of opdrachtgegevens worden doorgegeven aan softwarehuizen die als onderaannemer software-onderdelen en licenties daarvoor verzorgen. Aan overheidsinstellingen en -instanties worden persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven in het kader van dwingende wettelijke voorschriften of wanneer de doorgifte in het geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur noodzakelijk voor gerechtelijke vervolging is. Persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel aan derden doorgegeven.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk(e) manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, maakt nexMart gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. In aansluiting op technologische ontwikkelingen worden deze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeterd.

Recht van bezwaar (AVG, artikel 21, lid 1)
Voor zover de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, hebt u op elk gewenst moment het recht met behulp van de hieronder vermelde contactgegevens hiertegen bezwaar aan te tekenen als er vanuit uw speciale situatie redenen naar voren komen die deze gegevensverwerking in de weg staan. We zullen deze verwerking dan stopzetten tenzij er onzerzijds dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan.

Rechten van betrokkenen (AVG, artikel 13, lid 2, punt b)
Als betrokkene heb u altijd recht op inzage in, rectificatie van en verwijdering van uw gegevens, op beperking van de verwerking van de gegevens en op overdraagbaarheid van gegevens.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene of meer informatie wenst over het gebruik van door u aan ons verstrekte persoonsgegevens, verzoeken we u op het volgende adres contact op te nemen met de namens nexMart optredende verantwoordelijke voor zaken betreffende de privacy:

nexMart GmbH & Co. KG
Betrieblicher Datenschutz
E-mail: dsb-nexMart@ensecur.de
Postadres: Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart, Duitsland

Verwijdering persoonsgegevens
Overeenkomstig de beginselen inzake de minimalisering van gegevens (AVG, artikel 5, lid 1, punt c) en de beperking van opslag (AVG, artikel 5, lid 1, punt e) slaat nexMart uitsluitend persoonsgegevens op die voor een van de beoogde doeleinden vereist zijn. Zodra het betreffend doeleinde is komen te vervallen, worden de bijbehorende persoonsgegevens conform de wettelijke voorschriften verwijderd.

Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Als betrokkene kunt bij klachten op elk gewenst moment contact met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit opnemen. Voor nextMart is de volgende toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 102932
70025 Stuttgart
Duitsland
Tel.: +49 (0) 711 615541-0
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Koppelingen naar andere websites
Onze website kan koppelingen naar de websites van andere aanbieders bevatten. Graag wijzen we u erop dat deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing is op de website van nexMart en niet op gekoppelde websites van andere aanbieders.

Auteursrecht
De op deze website gebruikte graphics, teksten foto’s en andere onderdelen zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van deze content is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van nexMart GmbH & Co. KG vereist.

Websitecontent
Waar nexMart GmbH & Co. KG door middel van hyperlinks naar externe websites van derden verwijst, houdt dit niet in dat nexMart GmbH & Co. KG deze websites, de ondernemingen die deze exploiteren of de erop gepresenteerde producten zou aanbevelen, noch dat de hier verstrekte informatie de mening van nexMart GmbH & Co. KG zou vertegenwoordigen of dat nexMart GmbH & Co. KG zich hiermee zou identificeren.
Indien u constateert dat rechten op onze website of op een van de gekoppelde websites worden geschonden, verzoeken we u dit aan ons kenbaar te maken, zodat we de desbetreffende content of koppeling kunnen verwijderen.

Actualiteit privacyverklaring
Doordat onze website altijd verder wordt ontwikkeld of nieuwe technologieën worden geïmplementeerd, kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring bij te werken. nexMart behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de privacyverklaring met werkingskracht voor de toekomst te wijzigen. We raden u aan de actuele privacyverklaring geregeld opnieuw door te nemen.

Vragen omtrent privacy?
Voor vragen met betrekking tot het onderwerp privacy en gegevensbescherming verzoeken we u op het volgende adres contact op te nemen met de namens nexMart optredende verantwoordelijke voor zaken betreffende de privacy.

ENSECUR GmbH
Sophienstr. 25
70178 Stuttgart, Duitsland
E-mail: dsb-nexMart@ensecur.de

Versie: 26-3-2018